Portal de transparència

La UAB ha creat la web de Transparència de dades per informar la comunitat i la societat de les actuacions i dels resultats obtinguts i de les fonts i els repositoris on es pot trobar la informació. Segons recull el Pla Director de la UAB per al període 2013-2015, presentat al Claustre el 31 d’octubre de 2013, totes les actuacions de la Universitat han d’incorporar, com a criteris d’execució, la rendició de comptes i transparència.

Aquest nou espai es basa en els indicadors recomanats per la Fundació Transparència i Compromís en els seus informes de transparència de les Universitats espanyoles. D'aquesta manera, la UAB posa a disposició l'accés a la informació pública i de bon govern, requeriments de la "Publicitat activa" establerts en la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 19/2014 de 29 de desembre.

La UAB pretén oferir un clar i fàcil accés a la informació que considera de rellevància en la seva gestió, amb l’objectiu de facilitar que la societat comprengui quins són els recursos dels quals disposa i l'ús que se'ls dóna.