Pla d'estudis Grau en Relacions Laborals

Competències bàsiques

 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d’'aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències específiques

 • Identificar les bases de les principals àrees de relació jurídica i d'organització en el camp del treball humà.
 • Identificar, analitzar i resoldre els problemes i les situacions complexes des d'una perspectiva interdisciplinària (econòmica, històrica, jurídica, psicològica, sociològica).
 • Reconèixer les qüestions laborals i de la seguretat social i aplicar la legislació i els criteris jurisprudencials als supòsits que es presentin a la pràctica.
 • Representar tècnicament les persones o les entitats en l'àmbit administratiu, fiscal i processal, i de defensa davant dels tribunals del Social.
 • Preparar, redactar i formalitzar els escrits generals en els tràmits administratius i judicials.
 • Proposar solucions als conflictes laborals i a les situacions que puguin provocar-los a través de la mediació i de la negociació.
 • Elaborar projectes de comunicació interna per als grups laborals.
 • Dissenyar un manual d'acollida i documentar un pla de formació per als col·lectius que estan al propi càrrec en relació amb les necessitats que tinguin.
 • Distingir les necessitats especials d'inserció laboral de diferents grups de treballadors (amb discapacitats físiques o psíquiques, immigrants, etc.).
 • Analitzar adequadament les situacions específiques de conciliació de la vida familiar i laboral, i aplicar la normativa corresponent.
 • Contrastar la igualtat entre homes i dones en els llocs de treball i solucionar les qüestions sorgides amb la Llei d'igualtat.
 • Relacionar les necessitats, les exigències i les fluctuacions del mercat de treball, i les dinàmiques i les polítiques de les relacions laborals.
 • Aplicar les diferents tècniques d'avaluació en una auditoria sociolaboral.
 • Fer anàlisis i diagnòstics, donar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudi de mètodes i estudis de temps de treball.
 • Contextualitzar els esdeveniments socials des d'un punt de vista global (geogràfic, històric, econòmic, ecològic, sociopolític o cultural).
 • Gestionar situacions laborals desestructurades tenint en compte la diversitat en què s'han desenvolupat (immigració, igualtat, discapacitat) i demostrant tolerància al canvi.
 • Elaborar i dissenyar estratègias organitzatives i desenvolupar l'estratègia de recursos humans de l'organització.
 • Aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció).
 • Fer funcions de representació i de negociació en diferents àmbits de les relacions laborals.
 • Assessorar organitzacions sindicals i empresarials i els seus afiliats.
 • Assessorar i gestionar en matèria d'ocupació i de contractació laboral.
 • Assessorar i gestionar en matèria de seguretat social, assistència social i protecció social complementària.
 • Desenvolupar projectes de recerca en l'àmbit laboral.
 • Elaborar, implementar i avaluar estratègies territorials de promoció socioeconòmica i inserció laboral.
 • Demostrar que es comprèn la relació entre processos socials i dinàmica de les relacions laborals.
 • Planificar, dissenyar, assessorar i gestionar sistemes de prevenció de riscos laborals.
 • Elaborar, desenvolupar i avaluar plans de formació ocupacional i continuada en l'àmbit reglat i no reglat.
 • Aplicar tècniques quantitatives i qualitatives de recerca social en l'àmbit laboral.
 • Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.

Competències transversals

 • Treballar de manera autònoma.
 • Organitzar i gestionar la planificació del temps.
 • Automotivar-se emprenent accions formatives específiques que permetin actualitzar els coneixements propis.
 • Tenir capacitat de decisió, agudesa per prendre decisions i capacitat de jutjar.
 • Expressar idees o fets d'una manera clara i persuasiva.
 • Convèncer els altres del punt de vista propi.
 • Comunicar i defensar un projecte oralment.
 • Redactar i formalitzar informes i escrits.
 • Aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en els diferents àmbits d'actuació.
 • Treballar en equip
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Reconèixer i orientar les necessitats de les persones de l'entorn laboral propi.
 • Respectar el secret professional.
 • Assimilar els valors ètics i les normes morals en la presa de decisions.
 • Respectar els usos i els costums socials.
 • Mantenir una orientació i una execució que reflecteixin l'esforç per fer les tasques amb eficiència i qualitat.
 • Tenir capacitat d'iniciativa, creativitat i esperit emprenedor.
 • Ser capaç de liderar un conjunt de persones, utilitzant els mètodes més apropiats per guiar individus o grups en la consecució d'un objectiu.
 • Ser capaç de percebre l'impacte i les implicacions de decisions i activitats en altres parts de l'empresa.