Guies docents de les assignatures

Primer Curs - Primer Semestre

Àlgebra
Càlcul
Fonaments d'informàtica
Teoria de circuits i electrònica
Fonaments d'Enginyeria

Primer Curs - Segon Semestre

Estadística
Metodologia de la programació
Matemàtica discreta
Física bàsica

Segon Curs - Primer Semestre

Sistemes digitals i llenguatges de descripció del Hardware
Sistemes operatius
Laboratori de programació
Bases de dades

Segon Curs - Segon Semestre

Fonaments de senyals i sistemes
Informació i seguretat
Xarxes
Arquitectura de computadors i perifèrics
Enginyeria del software
Organització i gestió d'empreses

Tercer Curs - Primer Semestre

Components i circuits electrònics
Radiació i ones guiades
Fonaments de xarxes
Senyals i sistemes discrets
Tecnologies de desenvolupament per internet i web

Tercer Curs - Segon Semestre

Fonaments de les comunicacions
Electrònica analògica
Arquitectura de computadors
Tecnologies avançades d'internet
Intel·ligència artificial

Quart Curs - Primer Semestre

Tractament digital del senyal
Fonaments de tecnologia de la informació
Sistemes d'informació
Disseny de Software

Quart Curs - Segon Semestre

Garantia de la informació i seguretat
Sistemes de radiocomunicació
Sistemes i tecnologies web
Comunicacions òptiques
Teoria de la comunicació

Cinquè Curs - Primer Semestre

Transmissors i receptors de telecomunicacions
Sistemes distribuïts
Gestió de projectes i legislació

Cinquè Curs - Segon Semestre

Xarxes de telecomunicació
Ètica per a l'enginyeria
Legislació