Pla d'estudis Grau en Relacions Laborals

Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment és la del curs 2020-2021. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

 100506 - Comptabilitat

 100491 - Dret civil

 100490 - Dret constitucional

 100489 - Dret del treball I

 100488 - Dret mercantil

 100505 - Economia de l'empresa

 103500 - Història del Dret Social i de les Institucions Laborals

 100514 - Introducció a l'economia

 103501 - Psicologia

 100513 - Sociologia del treball i de les relacions laborals

2n curs

 100520 - Dret administratiu

 100499 - Dret del treball II

 100498 - Dret del treball III

 103503 - Dret Tributari

 100504 - Economia del treball

 100494 - Normes internacionals i dret social comunitari

 100521 - Organització d'empreses

 100502 - Polítiques sociolaborals

 103502 - Psicologia del Treball

 100482 - Sociologia de l'empresa

3r curs

 100501 - Dret de la seguretat social I

 100500 - Dret de la seguretat social II

 100496 - Dret sindical

 100524 - Estratègia de l'empresa

 100495 - Gestió judicial i extrajudicial del conflicte laboral

 100493 - Ordenació jurídica de la seguretat i la salut laborals

 100483 - Seguretat i salut laboral

 100480 - Tècniques d'investigació social

 100476 - Tècniques de negociació i resolució de conflictes

 100481 - Teoria de les relacions laborals

4t curs

 103958 - Treball de Final de Grau

Optatives

 100527 - Auditoria sociolaboral I

 103956 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica

 100497 - Dret sancionador del treball

 105068 - Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals

 100523 - Funció i competències directives

 100522 - Gestió estratègica de recursos humans

 100510 - Gestió jurídica de la diversitat a l'empresa

 100484 - Organització, qualificació i competències

 103959 - Pràctiques Externes

 100492 - Protecció social complementària

 100508 - Règim jurídic d'estrangeria i de mobilitat laboral transnacional (2019-20)

 100507 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques