Guies docents de les assignatures

La informació que apareix actualment sobre les guies és la del curs 2019-2020 exceptuant les guies del curs 2018-19 que s’indiquen entre parèntesi i que corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d’actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar a la guia docent de cada assignatura.

1r curs

100506 - Comptabilitat  CAT ESP ENG

100491 - Dret civil  CAT ESP ENG

100490 - Dret constitucional  CAT ESP ENG

100489 - Dret del treball I  CAT ESP ENG

100488 - Dret mercantil  CAT ESP ENG

100505 - Economia de l'empresa  CAT ESP ENG

103500 - Història del Dret Social i de les Institucions Laborals  CAT ESP ENG

100514 - Introducció a l'economia  CAT ESP ENG

103501 - Psicologia  CAT ESP ENG

100513 - Sociologia del treball i de les relacions laborals  CAT ESP ENG

2n curs

100520 - Dret administratiu  CAT ESP ENG

100499 - Dret del treball II  CAT ESP ENG

100498 - Dret del treball III  CAT ESP ENG

103503 - Dret Tributari  CAT ESP ENG

100504 - Economia del treball  CAT ESP ENG

100494 - Normes internacionals i dret social comunitari  CAT ESP ENG

100521 - Organització d'empreses  CAT ESP ENG

100502 - Polítiques sociolaborals  CAT ESP ENG

103502 - Psicologia del Treball  CAT ESP ENG

100482 - Sociologia de l'empresa  CAT ESP ENG

3r curs

100501 - Dret de la seguretat social I  CAT ESP ENG

100500 - Dret de la seguretat social II  CAT ESP ENG

100496 - Dret sindical  CAT ESP ENG

100524 - Estratègia de l'empresa  CAT ESP ENG

100495 - Gestió judicial i extrajudicial del conflicte laboral  CAT ESP ENG

100493 - Ordenació jurídica de la seguretat i la salut laborals  CAT ESP ENG

100483 - Seguretat i salut laboral  CAT ESP ENG

100480 - Tècniques d'investigació social  CAT ESP ENG

100476 - Tècniques de negociació i resolució de conflictes  CAT ESP ENG

100481 - Teoria de les relacions laborals  CAT ESP ENG

4t curs

103958 - Treball de Final de Grau  CAT ESP ENG

Optatives

100527 - Auditoria sociolaboral I  CAT ESP ENG

103956 - Dictadura Franquista i Transició Democràtica  CAT ESP ENG

100497 - Dret sancionador del treball  CAT ESP ENG

105068 - Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals  CAT ESP ENG

100523 - Funció i competències directives  CAT ESP ENG

100522 - Gestió estratègica de recursos humans  CAT ESP ENG

100510 - Gestió jurídica de la diversitat a l'empresa  CAT ESP ENG

100484 - Organització, qualificació i competències  CAT ESP ENG

103959 - Pràctiques Externes  CAT ESP ENG

100492 - Protecció social complementària  CAT ESP ENG

100508 - Règim jurídic d'estrangeria i de mobilitat laboral transnacional  CAT ESP ENG

100507 - Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques  CAT ESP ENG