Pla d'estudis Grau en Relacions Laborals

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Relacions Laborals

Horaris

Aplicació consulta d'horaris
Exàmens: Programació exàmens

Taula de crèdits per curs

  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     48 12
Totals 60 120 48 12

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció Jurídic Laboral
Menció en Organització del Treball

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

Primer curs Segon curs
 • Dret Constitucional
 • Història del Dret Social i de les Institucions Laborals
 • Dret Civil
 • Introducció a l'Economia
 • Economia de l'Empresa
 • Dret del Treball I
 • Dret Mercantil
 • Comptabilitat
 • Sociologia del Treball i de les RRLL
 • Psicologia
 • Economia del Treball
 • Dret del Treball II
 • Dret Administratiu
 • Sociologia de l'Empresa
 • Psicologia del Treball
 • Normes Internacionals i Dret Social Comunitari
 • Dret del Treball III
 • Organització d'Empreses
 • Dret Tributari
 • Polítiques Sociolaborals
Tercer curs Quart curs
 • Dret Sindical
 • Teoria de les Relacions Laborals
 • Estratègia de l'Empresa
 • Seguretat i Salut Laboral
 • Dret de la Seguretat Social I
 • Ordenació Jurídica de la Seguretat i la Salut Laboral
 • Dret de la Seguretat Social II
 • Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes
 • Gestió Judicial i Extrajudicial del Conflicte Laboral
 • Tècniques d'Investigació Social
 • Treball Final de Grau

Assignatures optatives

Per obtenir qualsevol de les mencions, l'estudiant haurà de cursar cinc de les sis assignatures vinculades a cada itinerari. 

Quart curs Menció Jurídic Laboral Menció en Organització del Treball
 • Pràctiques Externes (*)
 • Dret Sancionador del Treball
 • Règim Jurídic d'Estrangeria i de Mobilitat Laboral Transnacional
 • Règim Jurídic de les Relacions Laborals a les Administracions Públiques
 • Gestió Jurídica de la Diversitat a l'Empresa
 • Protecció Social  Complementària
 • Dret del Treball i Noves Tecnologies
 • Règim Tributari de les Activitats Empresarials i Professionals
 • Regulació i Gestió de l'Ètica Pública
 • Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 • Dictadura Franquista i  Transició Democràtica
 • Funció i Competències Directives
 • Desenvolupament dels Equips de Treball
 • Auditoria Sociolaboral I
 • Auditoria Sociolaboral II
 • Organització, Qualificació i Competències
 • Gestió Estratègica de Recursos Humans
 • Mercat de Treball i Globalització
 • Empresa i Societat
 • Economia dels Recursos Humans
 • Direcció General
 • Drets i Tecnologies en l'Àmbit de les Relacions Laborals
 • Dictadura Franquista i  Transició Democràtica

 

No totes les assignatures optatives s'ofereixen cada curs.
(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.


Es convaliden des de 18 fins a 30 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit des dels CFGS d'Administració i Finances, Comerç Internacional, Gestió Comercial i Màrqueting i Prevenció de Riscos Laborals.
Més informació.