El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

La UAB parteix de la premissa que la qualitat no és un concepte que es pugui aïllar; és una actitud i una manera de fer les coses que ha d’impregnar totes i cadascuna de les activitats d’una organització. Així doncs, no es pot parlar estrictament dels «objectius de la política de qualitat de la UAB», sinó de com la qualitat és present en la política global de l’Equip de Govern i com s’incorpora dins els Plans estratègics de la UAB.

El Pla director reflecteix el compromís de qualitat de la Universitat en definir-la com «una universitat pública, catalana, de vocació internacional, la qual, mitjançant una docència de qualitat molt lligada a les activitats de recerca i de transferència del coneixement, aprofitant la potencialitat del seu capital humà, actua des dels seus campus com a motor de desenvolupament econòmic i social del seu entorn, d’acord amb els seus valors».

La integració a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) permet disposar d’un sistema universitari comparable i garantir la confiança mútua de països i universitats en els programes formatius que aquestes imparteixen.

Aquesta integració, a més de l’adopció de l'ECTS com a mesura comuna de comptabilització, d’una estructura de l’educació superior de tres cicles (grau, màster i doctorat), de l’expedició del suplement europeu del títol, de centrar l’ensenyament en l’alumnat (competències, resultats d’aprenentatge i avaluació continuada) també recollir la incorporació dels Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior (ESG):

  • Establir un marc comú per als sistemes d'assegurament de la qualitat en l'aprenentatge i l'ensenyament en l'àmbit institucional, nacional i europeu.
  • Permetre l'assegurament i la millora de la qualitat de l'educació superior en l'EEES.
  • Promoure la confiança mútua, facilitant així el reconeixement i la mobilitat dins i fora de les fronteres nacionals.
  • Proporcionar informació sobre l'assegurament de la qualitat a l'EEES.