Formació a mida

Objecte de la convocatòria.
La unitat de formació i innovació docent (ICE-OQD) obre una nova convocatòria d’ajuts per a la formació a mida amb l’objectiu d’atendre les necessitats formatives especifiques per a la millora de la docència de la comunitat universitària.

Sol·licitants.
Poden sol·licitar aquesta formació els departaments, instituts, facultats i escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quantia de l’ajut.
L’import dedicat a aquest ajut està subjecte al pressupost per a la formació de la Unitat de Formació i Innovació Docent (ICE-OQD) que per a les dues convocatòries 2020 es de 16.000€ (8000€ per convocatòria).

Sol·licituds.
Per la presentació de la proposta de formació a mida cal:
1. Emplenar la sol·licitud amb la conformitat del degà o degana o director o directora del centre corresponent
2. Emplenar el e-formulari adjuntant la sol·licitud en pdef amb la denominació "nom_cognoms.pdf" de la persona coordinadora de la proposta.


En planificar la proposta de formació a mida, cal tenir en compte que la durada de les activitats ha de ser d’un màxim de 8 hores de formació i que cal garantir un mínim de 10 docents participants.
Les sol·licituds poden incloure un cofinançament.

Termini de presentació
1 convocatòria: Sol·licituds: del 02 de desembre de 2019 al 15 de gener de 2020.
Resolució: 30 de gener de 2020
Desenvolupament d’activitats formatives: entre el 17 de febrer i el 30 juny de 2020.

2 convocatòria: Sol·licituds del 15 d’abril a l’1 de juny de 2020.
Resolució: 15 de juny de 2020
Desenvolupament d’activitats formatives: entre l’1 de juliol i 15 de desembre de 2020

Avaluació de les sol·licituds
Comissió d’avaluació
La comissió d’avaluació està constituïda per la directora de l’ICE, la coordinadora de la Unitat de Formació i Innovació(ICE-OQD), i pel vicerectorat amb competències sobre la qualitat i la innovació docent, amb l’assessorament tècnic de la oficina de qualitat docent

Criteris d’avaluació.
La comissió d’avaluació seleccionarà les propostes d’acord amb els criteris següents:

  1. Impacte de la formació en la millora de la docència.
  2. Adequació a les línies formatives estratègiques de la UAB (metodologies docents, avaluació d’aprenentatges i de competències, recursos tecnològics per a l’aprenentatge, perspectiva de gènere a la docència, objectius de desenvolupament sostenible a la docència, aprenentatge i servei).
Resolució de les sol·licituds.
La resolució de la convocatòria es farà pública a l’espai web de la Unitat de Formació i Innovació Docent